Hotarari Consiliul Local 2017

HCL nr. 1 -privind validarea modificarilor in bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al comunei Teisani

HCL nr.2-privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Teisani a deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL nr.3-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Teisani pe anul 2017

HCL nr.4-privind aprobarea raportului asupra activitatilor desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul II al anului 2016

HCL nr.5-privind aprobarea Planului de actiuni si interes local pe anul 2017, ce va fi desfasurat de catre beneficiarii de ajutor social

HCL nr.6-privind stabilirea izvoarelor publice ce vor fi monitorizate pe parcursul anului 2017, pe raza comunei Teisani, judetul Prahova

HCL nr.7-privind completarea HCL nr.26/23.06.2016 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul CL Teisani

HCL nr.8-privind apobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local , pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in comuna Teisani

HCL nr.9-privind modificarea HCL nr.44/15.12.2016 stabilirea taxelor si impozitelor locale , precum si a taxelor speciale , pe anul 2017

HCL nr.10-privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Teisani, judetul Prahova

HCL nr.11-privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Teisani , in anul 2017-2018

HCL nr.12-privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar pe anul 2016

HCL nr.13-privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatie faza S.F. aferenta obiectivului de investitii -Extindere retea canalizare ape uzate in comuna Teisani , judetul Prahova

HCL nr.14-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si acordul privind contractarea finantarii prin Programul National de Dezvoltare Locala

HCL nr.15-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al comunei Teisani, judetul Prahova

HCl nr.16-privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local din anul 2016 in anul 2017

HCL nr.17 -privind numirea Presedintelui de sedinta

HCL nr.18-privind modificarea unor contracte de inchiriere /concesiune pasuni

HCL nr.19-privind aprobarea regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice a activitatilor sportive din comuna Teisani , a cererii de finantare si a contractului de finantare

HCL nr. 22-privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania in comuna Teisani

HCL nr.23-privind completarea inventarului public ce apartin domeniului public al comunei Teisani

HCL nr.24 -privind desemnarea consilierilor locali care vor participa alaturi de primar si viceprimar la adunarea sateasca de alegere a delegatului satesc al localitatii Bughea de Sus , comuna Teisani, Prahova

HCL nr.25 -privind organizarea pasunatului in comuna Teisani

HCL nr.26-privind gospodarirea si infrumusetarea comunei Teisani

HCL nr.27-privind cosntituirea, alimentarea ,si utilizarea Fondului de intretinere , inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa se de canalizare

HCL nr.28-privind aprobarea executiei investitiei Plan de contorizare -achizitie si montaj contoare de apa rece la nivel de bransament (populatie)-(Dn=15mm)

HCL nr.36- privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si institituirea taxei speciale de salubrizare

HCL nr.39- privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Teisani

HCL nr.46-privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de cadastru „Lucrari sistematice de cadastru in comuna Teisani, judetul Prahova,pe sectoarele cadastrale , in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara