Hotarari Consiliul Local 2016

Hotarari ale  Consiliului Local Teisani

HCL nr.1 din data de 25.01.2016- privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Teisani

HCL NR.2 DIN DATA DE 25.01.2016 -PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016

HCL NR.3 DIN DATA DE 25.01.2016-PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE

HCL NR.4 din data de 25.01.2016-Privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de interes Local pe anul 2016 – executate de beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

HCL NR.5 DIN DATA DE 25.01.2016-PRIVIND STABILIREA DE IZVOARE PUBLICE CE VOR FI MONITORIZATE IN ANUL 2016

HCL NR.6 DIN DATA DE 11.02.2016-PRIVIND INCHEIEREA CONTULUI DE EXECUTIE AL EXCEDENTULUI BUGETAR PE ANUL 2015

HCL NR.7 DIN DATA DE 11.02.2016-PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2019

HCL NR.8 DIN 11.02.2016-PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL DIN 2015 IN ANUL 2016

HCL NR.9 DIN 29.02.2016-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

HCL NR.10 DIN 29.02.2016-PRIVIND MENTNEREA RETEA SCOLARA A UNITATILOR DE INVATAMANT IN ANUL SCOLAR 2016-2017

HCL NR.11 DIN 29.02.2016-PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANA A PERSONALULUI DIN CADRU COMPARTIMENTULUI POLITIE LOCALA COMUNA TEISANI

HCL NR.12 DIN 29.02.2016-PRIVIND STIMULAREA PARTICIPARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR A COPIILOR PROVENITI DIN FAMILII DEFAVORIZATE

HCL nr.13 din 31.03.2016- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al comunei Teisani

HCL nr.14 din 28.04.2016- privind modificarea unor contracte de inchiriere -concesionare pasuni

HCL nr.15 din 28.05.2016-privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public al comunei Teisani , judetul Prahova
HCL nr.17 din 28.04.2016- privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Victoria Olteni-in anul 2016
HCL nr.18 din 28.04.2016-privind unele masuri pentru organizarea pasunatului in comuna Teisani
HCL nr.19 din 30.05.2016- privind prelungirea unor contracte de inchiriere
HCL nr. 20 din 30.05.2016-privind modificarea HCL 39 din data de 27.11.2015-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2016
HCL nr.21 din 23-06-2016-privind-alegerea-comisiei-de-validare-a-mandatelor-consilierilor-din-CL-Teisani

HCL nr 22 din 23-06-2016-privind validarea mandatelor consilierilor Consiliul Local Teisani

HCL nr. 23 din 23-06-2016-privind constituirea CL al comunei Teisani
HCL nr.24 din 23-06-2016-privind-alegerea presedintelui de sedinta al CL Teisani
HCL nr.25-privind alegerea viceprimarului comunei Teisani
HCL nr.26-privind organizarea comisiilor de specialitate a CL Teisani
HCL  nr.31 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliul Local al comunei Teisani, jud Prahova

HCL nr.32 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai documentatiei faza studiu de fezabilitate aferenta obiectivului de investitii Aparari de mal , comuna Teisani

HCL  nr.33 privind însusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 

HCL nr.35 -privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2016 al comunei Teisani

HCL nr.36-privind desemnarea reprezentantului CL Teisani in comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala „Moise Vasilescu”sat Olteni

HCL nr-37-privind incheierea unui act-aditional la contractul de parteneriat cu jud. Prahova privind investitia aparari de mal sat Valea Stilpului, 8 zone, l240m in comuna Teisani

HCL nr.38-privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al comunei Teisani

HCL nr.39-privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Teisani, Prahova

HCL -nr.40-privind aprobarea documenatie PUZ

HCL nr.41-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza documentatii de avizare al lucrarilor de interventii aferente obiectivului de investitii